Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Generelt om almene boliger

Opstår der problemer i dit lejeforhold, kan Lejernes Retshjælp også hjælpe dig, der bor alment til leje.

Der findes omkring 600.000 almene boliger fordelt i alle landets kommuner, og de tilbydes til alle. Som noget unikt drives boligerne ud fra beboerdemokratiske principper, og derfor er det beboerne, der bestemmer.

Almene boliger er reguleret af lov om Almene Boliger og lov om leje af Almene Boliger, samt en del vejledninger og bekendtgørelser, der supplerer lovene. Det vil sige, at loven ikke på alle områder er samstemmende med lejeloven.

Herunder kan du læse mere om både ind- og fraflytning og genhusning, når du bor alment.

Indflytning

I forbindelse med indflytning, skal du sammen med boligorganisationen gennemgå lejemålet og der skal udarbejdes indflytningsrapport.
Rapporten indeholder din og boligorganisationens bemærkninger til lejlighedens stand. De fejl og mangler, der noteres i indflytningsrapporten, skal du ikke hæfte for ved din fraflytning.

Du har 14 dage fra indflytning til at reklamere over fejl og mangler ved det lejede. Fejl- og mangelslisten skal afleveres til boligorganisationen.

Vedligeholdelse

Der findes to vedligeholdelsesordninger, en A-ordning og B-ordning. Det er muligt for dig at tjekke i afdelingens vedligeholdelsesreglement, hvilken ordning og hvilke regler om vedligeholdelse og istandsættelse, der er besluttet i afdelingen.

A-ordning

Du skal selv sørge for indvendig vedligeholdelse med hensyn til hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

B-ordning

Når du overtager boligen, er lejemålet ikke nyistandsat

Udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, dvs. boligorganisationen skal sørge for den nødvendige vedligeholdelse af boligen såsom maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling, så boligen ikke forringes ud over almindeligt slid og ælde.
Der opspares hertil ved, at du sammen med huslejen betaler til en vedligeholdelseskonto. Det er som udgangspunkt dig selv, der kan forlange, at der udføres nødvendig vedligeholdelse i lejemålet, når udgifterne kan dækkes af vedligeholdelseskontoen.

I praksis tilrettelægger du selv arbejdet og du godtgøres for udgifterne af boligforeningen. Det er et krav at arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt, derfor godtgøres du ikke for eget arbejde. Husk altid at gemme fakturaer for udført arbejde.

Fraflytning

A-ordning

Ved fraflytning udføres enten normalistandsættelse for din regning eller du betaler et normalistandsættelsesbeløb, der er fastsat af udlejer, og som den efterfølgende lejer kan anvende til istandsættelse. Normalistandsættelse omfatter hvidtning, maling, tapetsering og rengøring.

Afdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelse over en periode på maks. 10 år. Når boligafdelingen helt eller delvist har overtaget udgiften til normalistandsættelse, skal du ikke hæfte for istandsættelsen, bortset fra udgifter til misligholdelse.

B-ordning

Hvis der ikke er sket misligholdelse, har du ingen udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Den nye lejer må acceptere istandsættelse, der kan foretages for det beløb, der overtages på vedligeholdelseskontoen.

Det er dog meget ofte, at udlejer fremsætter krav om istandsættelse, på baggrund af misligholdelse, da lejemålet ofte ikke er istandsat længe. I denne forbindelse kan du kontakte os, og så kigger vi på din sag. 

Fraflytningssyn

Du skal indkaldes skriftligt til synet af boligen med 1 uges varsel og synet skal afholdes senest 2 uger efter fraflytning.

Senest 2 uger efter synet, skal du modtage en kopi af rapporten med et overslag over de anslåede udgifter til istandsættelsen og det skal fremgå tydeligt, hvad der er misligholdelse.

Den endelige opgørelse skal sendes til dig uden unødig forsinkelse. I den endelige opgørelse over de samlede istandsættelsesudgifter må din andel af udgifterne ikke overstige overslaget med mere end 10 procent.

Genhusning

Herunder kommer en kort gennemgang om beboernes rettigheder ved genhusning.

Midlertidig genhusning

Midlertidig genhusning sker, når helhedsplaner eller renoveringer i en tidsbestemt periode, gør at du ikke kan bo i din bolig. Kravene til din genhusningsbolig er, at den skal være passende, således at den er rimelig i forhold til antal personer i husstanden og varigheden af genhusningen.
Dette betyder, at du kan risikere at blive genhuset i en pavillon eller hotel afhængig af længden på arbejderne.

Permanent genhusning

I forbindelse med helhedsplaner, sker det ofte, at der er lejemål, som skal gennemgribende renoveres eller rives ned. Bliver du opsagt på grund af ombygning eller nedrivning, har du ret til at blive genhuset. Den permanente genhusningsbolig skal have en passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og passende udstyr.