Arresøvej 6, 8240 Risskov
Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp

Vedligeholdelse

Det kan nogle gange være forvirrende at holde styr på, hvem der har vedligeholdelsespligten over dit lejemål. Som udgangspunkt er det ifølge lejeloven din udlejer som har vedligeholdelsespligten over dit lejemål både for den udvendige og indvendige vedligeholdelse. Der kan dog være undtagelser.

Selvom det som udgangspunkt er udlejer der har vedligeholdelsespligten over lejemålet, ser vi ofte at det faktisk er lejer (dig), som bliver pålagt vedligeholdelsespligten. Der er dog undtagelser for, hvad din udlejer lovligt kan pålægge dig at vedligeholde.

Hvad kan din udlejer pålægge dig?

Din udlejer kan altid pålægge dig, det som kaldes indvendig vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse er et lidt misvisende udtryk, da det ikke omfatter alt der er indvendigt i lejligheden. Faktisk omfatter indvendig vedligeholdelse kun hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Det vil sige, at alt andet faktisk er udvendig vedligeholdelse – også selvom det faktisk ligger indvendigt i lejemålet.


Derudover kan din udlejer altid pålægge dig at varetage vedligeholdelse af din have, hvis du har én eksklusiv brugsret over den. Det kan udlejer også selvom dit lejemål er omfattet begrebet ”storhus”, hvor du ellers ikke er forpligtiget til at varetage den udvendige vedligeholdelse.


Hvad skal du gøre, hvis din udlejer ikke overholder den vedligeholdelsespligt som udlejer er pålagt af loven?


Du skal kontakte Lejernes Retshjælp, som kan varetage kontakten med din udlejer. Vi retter så henvendelse til din udlejer, om at udbedre de mangler der måtte være ved din lejemål, og kan også indbringe det for Huslejenævnet, som kan pålægge din udlejer et vedligeholdelsespåbud.


Hvad siger paragrafferne om vedligeholdelse?

Udlejers vedligeholdelsespligt følger af lejelovens § 19. Udlejer skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Dermed skal udlejer, jf. lejelovens § 19, stk. 2 vedligeholde lejemålet så ofte, som det er påkrævet i forhold til lejemålets alder og karakter.


Derudover fremgår det af lejelovens § 21, at den indvendige vedligeholdelse efter loven er pålagt udlejer. Denne bestemmelse kan lovligt fraviges ved aftale mellem lejer og udlejer, så det er lejer, som har den indvendige vedligeholdelse. Det skal tydeligt fremgå af lejekontrakten, at lejer har overtaget denne pligt for, at det gyldigt kan aftales.


Til sidst fremgår det af lejelovens § 20, at lejer skal vedligeholde og skifte låse og nøgler, når det er nødvendigt.


Den indvendige vedligeholdelsespligt forstås ved hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve, jf. lejelovens § 21, stk. 1, kan som ovenfor nævnt overdrages til lejer. Udførelsen af arbejdet fremgår af lejelovens § 19, stk. 2, hvor det fremgår, at det kun skal ske, når det er påkrævet. Dette kan ikke fraviges til skade for lejer, jf. lejelovens § 24, stk. 1.


Lejer kan desuden ikke længere blive pålagt at nystandsætte lejemålet ved fraflytning. Dette fremgår af lejelovens § 24, stk. 1, da lejelovens § 19, stk. 2 ikke må fraviges til skade for lejer. Ved småhuse kan man tilpligtes at holde haven, hvis den indgår i det lejede, jf. lejelovens § 24, stk. 2.

Har du brug for hjælp? Kontakt os