Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Lejernes Retshjælp

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.


Kontakt

Kontaktperson: Kontorchefen på foreningens vegne
Adresse: Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
CVR: 39931192
Telefonnr.: 21 22 65 15
Mail: kontakt@lejernesretshjaelp.dk
Hjemmeside: www.lejernesretshjaelp.dk

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Lejernes Retshjælp er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
Du kan altid kontakte os vedr. vores behandling af personoplysninger på kontakt@lejernesretshjaelp.dk.


Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:
  • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse.
  2. Oplysninger om frivillige:
   • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser.
   • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.
   3. Her indsamler vi oplysninger fra:
    • Oplysningerne er oplysninger, vi har modtaget fra dig i forhold til foreningens formål.

    Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

    Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

    Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig, er:
    • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
    • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
    • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
    • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger
    Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
    • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
    • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
    • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt
    • At administrere din relation til foreningen
    Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:
    • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
    • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om f.eks. kurser og kompetenceudvikling
    • At opfylde gældende lovgivning
    • At kunne udbetale transport- og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
    • At administrere din relation til foreningen

    Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

    I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er:

    • At håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til dit medlemskab
    • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
    • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
    • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
    • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

    Samtykke

    Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

    Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

    Videregivelse af dine personoplysninger

    Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – f.eks. til brug for markedsføring, cookies eller tredjepart uden dit samtykke.

    Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

    Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige. Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som frivillig:

    Medlemmer:

    Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til medlemskabet. Det vil som udgangspunkt være efter endt medlemskab. Persondata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven.

    Frivillige:

    Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter, at dit frivillige arbejde ophører.


    Dine rettigheder

    Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

    • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
    • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
    • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
    • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
    • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
    • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

    Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

    Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

    Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.


    Revision af privatlivspolitikken

    Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

    Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.